Politika ochrany osobných údajov spoločnosti SHP Harmanec, a.s.

Spoločnosť SHP Harmanec, a.s. si je plne vedomá dôležitosti ochrany osobných údajov, preto sa zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie pri ochrane osobných údajov a súkromia užívateľov, ktorí používajú webové stránky www.tvojeharmony.sk a www.harmasan.sk, či iné stránky dcérskych spoločnosti (ďalej aj ako „webové stránky“).

Za týmto účelom poskytujeme užívateľom informácie o podmienkach používania webových stránok, ktoré obsahujú okrem základných podmienok ich používania aj informácie o tom, aké informácie budeme od užívateľov získavať a spracúvať (vrátane osobných údajov), na aké účely môžeme tieto informácie používať, ako využívame súbory cookies, aké bezpečnostné opatrenia sme prijali za účelom ochrany Vašich osobných údajov pri on-line komunikácií (napr. zasielanie objednávok či uzatváranie kúpnych zmlúv on-line) a iné užitočné informácie týkajúce sa ochrany Vášho súkromia pri prehliadaní našich webových stránok.

Zaobchádzanie a spracovávanie údajov sa riadi Všeobecným nariadením o ochrane údajov (ďalej ako „GDPR“), Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR.

Prijatá politika ochrany osobných údajov platí pre webové stránky www.tvojeharmony.sk a www.harmasan.sk, pričom prevádzkovateľom webových stránok je spoločnosť:

SHP Harmanec, a.s.
976 03 Harmanec
Slovenská republika

Zodpovedné pracovisko v zmysle Nariadenia o ochrane údajov/GDPR:

SHP Harmanec, a.s.
976 03 Harmanec
Slovenská republika
Telefón: +421 48 4322 111
Email: info@tvojeharmony.sk

Spracovanie v rámci skupiny SHP Harmony Group

SHP Harmanec, a.s. ako nadnárodná spoločnosť aktuálne združuje a zastrešuje skupinu 102 výrobných a obchodných spoločností z oblasti celulózo-papierenského priemyslu v 6 krajinách Európy. V poverení spoločnosti SHP Harmanec, a.s. pracujú dcérske spoločnosti:

 • SHP SLAVOŠOVCE, a.s.; Slavošovce 298; Slavošovce 049 36
 • SHP Bohemia, s.r.o., Praha – Nové Město, Náměstí Republiky 1037/3, PSČ 110 00
 • SHP Hungaria, Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi út 48. fszt. 2.
 • SHP Trgovina, d.o.o.,  Kidričeva ulica 36, 3000 Celje
 • Paloma d.d., Sladki Vrh 1, SI – 2214 Sladki Vrh, Slovenija
 • Paloma PIS d.o.o., Sladki vrh 1, 2214 Sladki Vrh
 • SHP Zagreb, d.o.o., Koturaška 53, Zagreb
 • SHP Intim Papir, d.o.o., Šime Kurelića 20/7, Pazin
 • ECOPAP s.r.o., Harmanec 1; Harmanec 976 03
 • Patex&Co, spol. s r.o., Harmanec 1; Harmanec 976 03

Spoločnosť spracúva osobné údaje prostredníctvom svojich zamestnancov a spolupracovníkov, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou. Zamestnanci a spolupracovníci boli preškolení o právach a povinnostiach v oblasti bezpečnosti spracúvania osobných údajov a o zodpovednosti za ich porušenie. Spoločnosť prehlasuje, že osobné údaje  sú zabezpečené proti zneužitiu a budú použité len pre účel a v rozsahu v akom bol daný súhlas.

Webové stránky spoločnosti môžu obsahovať prepojenia na webové stránky iných poskytovateľov, na ktoré sa toto prehlásenie nevzťahuje. Preto si pri opúšťaní týchto stránok prečítajte, prosím, zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa týkajú stránok, ktoré chcete navštíviť.

Používaním týchto webových stránok vyhlasujete, že súhlasíte s politikou ochrany osobných údajov spoločnosti SHP Harmony, a.s.

Informácie o podmienkach používania webových stránok spoločnosti SHP Harmanec, a.s. www.tvojeharmony.sk a www.harmasan.sk

Obsah webových stránok je chránený autorským právom v súlade s Autorským zákonom č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. Všetky práva k obsahu a úprave webových stránok sú vyhradené a sú vlastníctvom SHP Group. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu SHP Group nie je povolené kopírovanie obsahu a kreatívneho riešenia webových stránok, ich modifikovanie, zmena alebo iné obdobné formy používania webových stránok v rozpore s autorským právom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Biela labuť, logo používané i na webových stránkach všetkými  spoločnosťami skupiny SHP, je najstaršou, už viac než 100 rokov používanou ochrannou známkou na Slovensku, formálne zaregistrovanou v roku 1910. Logo je vlastníctvom spoločnosti . Použitie tohto loga nie je možné bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti SHP Group. V opačnom prípade by sa neoprávnený užívateľ loga mohol dopustiť konania porušujúceho výlučné práva majiteľa ochrannej známky v zmysle Zákona o ochranných známkach č. 506/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Webové stránky nesmú byť používané najmä na nasledujúce účely: – k zverejňovaniu, prenášaniu alebo k šíreniu akéhokoľvek nezákonného, obťažujúceho, hanlivého, urážlivého, výhražného, škodlivého, vulgárneho, obscénneho alebo inak závadného materiálu, – k prenosu materiálu, ktorý podporuje konanie predstavujúce trestný čin, má za následok občianskoprávnu alebo trestnoprávnu zodpovednosť alebo inak porušuje všeobecne záväzné právne predpisy alebo kódexy správania, – na získanie neoprávneného prístupu k iným počítačovým systémom, – k zasahovaniu do práv akejkoľvek inej osoby pri používaní webových stránok, – k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa používania verejných telekomunikačných sietí, – k zasahovaniu alebo prerušeniu siete alebo webových stránok.

Napriek našej snahe zabezpečiť funkcionalitu webových stránok po technickej stránke a cieľu aj uvádzať správne a aktuálne údaje a informácie, z objektívnych dôvodov nemôžeme zaručiť ich neustále bezchybné fungovanie, keď technické problémy môžu nastať najmä počas prenosu ku koncovému užívateľovi alebo z iných dôvodov, ktoré nevieme ovplyvniť. Nie sme spôsobilí zabezpečiť permanentnú úplnosť a aktuálnosť sprístupňovaných údajov a informácií, ktoré preto nie je možné považovať za úplné a vyčerpávajúce.  Rovnako nevieme ovplyvniť správnosť a aktuálnosť informácií na webových stránkach iných prevádzkovateľov, na ktoré webové stránky odkazujú. Preto obsah webových stránok má zásadne len informatívny a nemá záväzný charakter.

Súčasťou uvádzaných informácií o podmienkach používania webových stránok je informácia o spracúvaní osobných údajov v súlade s § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, napĺňajúca zákonnú povinnosť prevádzkovateľa webovej stránky vyplývajúcu z ustanovenia § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Za účelom dosiahnutia bezpečnosti prenosu informácií na webových stránkach sme prijali v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov nevyhnutné technické a organizačné a technické opatrenia.

Pri získavaní osobných údajov prostredníctvom webových stránok je ochrana informácií pri tejto komunikácií zabezpečená prostredníctvom zabezpečeného hypertextového prenosového protokolu (https – hypertext transfer protocol secure).

Používanie a akýkoľvek spor alebo nárok uplatnený v súvislosti s používaním webových stránok alebo vzťahujúci sa k týmto webovým stránkam sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory budú prejednávané a rozhodované výhradne vecne a miestne príslušným všeobecným súdom SHP Group v Slovenskej republike.

Sprostredkovanie v tretích krajinách

Spoločnosti skupiny SHP Harmony Group spracúvajú, alebo sprostredkúvajú vami poskytnuté údaje miestam na Slovensku, v rámci Európskej únie. Údaje sú prenášané do prostredia tretích krajín len v nutnom rozsahu za účelom naplnenia pôvodného zámeru, na ktorý dotknutá osoba poskytla súhlas (o.i. v USA). Pričom tieto krajiny poskytujú primeranú úroveň ochrany údajov podľa Článku 45 GDPR alebo poskytujú vhodné záruky podľa Článku 46 GDPR.

Používanie osobných údajov za účelom plnenia objednávky

Za účelom objednania produktov spracovávame osobné údaje v prípade právnických osôb a fyzických osôb, ktoré vystupujú ako podnikateľské subjekty v rozsahu:

 • názov spoločnosti, sídlo, adresa prevádzky, ak je iná ako sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie (ak vystupuje naša spoločnosť, ako objednávateľ), meno a priezvisko osoby, ktorá bola poverená vybavením objednávky, telefonický kontakt a emailová adresa,

v prípade fyzických osôb, ktoré vystupujú ako nepodnikateľské subjekty v rozsahu:

 • meno a priezvisko, fakturačná adresa, adresa doručenia pokiaľ sa nezhoduje s fakturačnou, telefonický kontakt a emailová adresu.

Ak ste poskytli osobné údaje za účelom objednania produktov, vaše kontaktné údaje budú uchované a spracované len na základe splnenia účelu, na ktorý boli poskytnuté. Tieto údaje sa nepostupujú tretím stranám a budú výlučne použité len za účelom plnenia objednávky, ktorú ste odoslali.

Takto získané osobné údaje budú uložené a chránené po nevyhnutnú dobu archivácie, ktorá vyplýva zo zákonov Slovenskej republiky. Vymazanie uložených osobných údajov prebehne skôr len v prípade, ak odvoláte svoj súhlas s ukladaním, pokiaľ vaše údaje už nie sú potrebné na splnenie účelu, ktorý vyžaduje následné uloženie údajov alebo ak vaše uloženie už nie je prípustné z iných zákonných dôvodov. V takom prípade sa obráťte na zodpovednú osobu na emailovej adrese info@tvojeharmony.sk, alebo pošlite písomnú žiadosť na adresu:

SHP Harmanec, a.s.
976 03 Harmanec
Slovenská republika

Vaše údaje budú následne vymazané, pokiaľ už ďalej nebudú potrebné na účely dokladovania, zúčtovania, alebo účtovníctva. V opačnom prípade sa uložia výlučne na naplnenie týchto účelov.

Používanie osobných údajov za účelom prihlásenia sa na odoberanie informačného letáku / emailu prostredníctvom elektronickej pošty

Za účelom odoslania informačného letáku, alebo správy prostredníctvom emailovej adresy spracovávame osobné údaje v rozsahu:

 • meno (bez priezviska), emailová adresa.

K odoberaniu informačného letáku/emailu sa môžete prihlásiť na webových stránkach spoločnosti, pričom je nutné udeliť nám súhlas zaškrtnutím políčka na to určeného, na základe čoho získame od vás súhlas na spracovanie poskytnutých osobných údajov za týmto účelom. Takto nadobudnuté osobné údaje sa budú používať len na informačné a reklamné účely, až kým sa neodhlásite z odoberania tohto informačného letáku.

Osobné údaje v rozsahu email, sú spracovávané pomocou nástrojov od spoločnosti MailerLite, ktoré ich spracovávajú v súlade s aktuálnymi legislatívnymi opatreniami ochrany osobných údajov.

Svoj súhlas s odoberaním informačného letáku môžete s okamžitou platnosťou kedykoľvek odvolať. Ak už viac nebudete chcieť odoberať informačný leták/email, môžete sa kedykoľvek nechať vymazať z našej databázy prostredníctvom odhlasovacieho odkazu v informačnom letáku/emaily, alebo napíšte email na adresu info@tvojeharmony.sk. Takto nadobudnuté osobné údaje sa budú spracovávať po dobu 5 rokov, pokiaľ neuplatníte svoje právo na odvolanie súhlasu.

Používanie osobných údajov za účelom plnenia požiadavky zadanej na základe kontaktného formulára

Za účelom vybavenia poslanej požiadavky formou kontaktného formulára, ktorý je umiestnený na webových stránkach spoločnosti spracovávame osobné údaje v rozsahu:

 • meno, emailová adresa.

Ak odošlete žiadosť prostredníctvom kontaktného formulára, uložia sa vaše údaje z formulára žiadosti vrátane kontaktných údajov, ktoré ste tam uviedli, za účelom spracovania vašej žiadosti a pre prípad nadväzujúcich žiadostí k rovnakej téme. Tieto údaje sa nepostupujú tretím stranám a budú výlučne použité len za účelom plnenia žiadosti, ktorú ste odoslali.

Takto nadobudnuté osobné údaje sa budú spracovávať po dobu 5 rokov, pokiaľ neuplatníte svoje právo na odvolanie súhlasu.

Súhlas s používaním údajov, ktoré ste poskytli v rámci kontaktného formulára, môžete kedykoľvek odvolať. V takom prípade sa obráťte na emailovú adresu info@tvojeharmony.sk, alebo pošlite písomne požiadavku na adresu:

SHP Harmanec, a.s.
976 03 Harmanec
Slovenská republika

Vaše údaje budú následne vymazané, pokiaľ už ďalej nebudú potrebné na účely dokladovania, zúčtovania, alebo účtovníctva. V opačnom prípade sa uložia výlučne na naplnenie týchto účelov.

Práva dotknutých osôb

 1. Podľa Článku 15 Zákona o ochrane osobných údajov máte právo požadovať informácie o vašich spracovávaných osobných údajoch našou spoločnosťou. Požadovať môžete najmä informácie o účele spracovania, o kategórii osobných údajov, o kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú vaše údaje zverejnené, o plánovanej dĺžke uloženia, o existencii práva na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania alebo na námietku, o existencii práva na sťažnosť, informácie o pôvode vašich údajov, pokiaľ neboli získané u nás, ako aj o existencii automatického hľadania rozhodnutia vrátane automatického spracovania osobných údajov a poprípade žiadať výpovedné informácie o ich podrobnostiach.
 2. Podľa Článku 16 Zákona o ochrane osobných údajov máte právo požadovať opravu nesprávnych údajov, alebo doplnenie vašich osobných údajov, ktoré spracovávame.
 3. Podľa Článku 17 Zákona o ochrane osobných údajov máte právo požadovať vymazanie vašich osobných údajov, ktoré sú u nás uložené, pokiaľ nie sú nevyhnutné pre spracovanie na plnenie práva na slobodné vyjadrenie názoru a informácie, pre plnenie právneho záväzku, z dôvodov verejného záujmu, alebo pre uplatnenie, plnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
 4. Podľa Článku 18 Zákona o ochrane osobných údajov máte právo požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov pokiaľ ste popreli správnosť údajov, spracovanie je protiprávne, vy ale ich vymazanie odmietate a my tieto údaje viac nepotrebujeme, Vy však tieto potrebujete pre uplatnenie, plnenie alebo obhajobu právnych nárokov, alebo ste podľa Článku 21 Zákona o ochrane osobných údajov vzniesli protest proti spracovaniu.
 5. Podľa Článku 20 Zákona o ochrane osobných údajov máte právo požadovať, aby sa  udržiavali vaše osobné údaje, ktoré ste nám dali k dispozícii v štruktúrovanom, bežnom a strojom čitateľnom formáte, alebo môžete požadovať ich odovzdanie inej zodpovednej osobe.
 6. Podľa Článku 7 Odseku 3 Zákona o ochrane osobných údajov máte právo kedykoľvek zrušiť udelený súhlas, ktorý ste dali. Toto má za následok, že v budúcnosti sa nebude pokračovať v spracovávaní údajov, na ktoré sa súhlas vzťahoval.
 7. Podľa Článku 77 Zákona o ochrane osobných údajov máte právo sa sťažovať u príslušného kontrolného úradu. Spravidla sa pritom môžete obrátiť na Kontrolný úrad v mieste vášho trvalého bydliska alebo sídla našej spoločnosti.

Pre uplatnenie týchto práv sa môžete obrátiť na úrad, ktorý bol poverený ochranou osobných údajov:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
Telefón: +421 232 313 214
Email: statny.dozor@pdp.gov.sk

alebo sa môžete obrátiť na osobu, ktorá bola poverená ochranou osobných údajov našou spoločnosťou:

SHP Harmanec, a.s.
976 03 Harmanec
Slovenská republika
Telefón: +421 48 4322 111
Email: info@tvojeharmony.sk