Pravidlá súťaže

Hľadajte nákupné poukážky v kuchynských utierkach Harmony

Súťaž „Hľadajte nákupné poukážky v kuchynských utierkach Harmony“ sa riadi výlučne oficiálnymi pravidlami uvedenými v týchto Pravidlách súťaže (ďalej len „pravidlá“), ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a podmienky súťaže.

Vyhlasovateľ – organizátor

 1. Vyhlasovateľom, a zároveň organizátorom propagačnej súťaže Hľadajte nákupné poukážky v kuchynských utierkach Harmony (ďalej len „súťaž“) je obchodná spoločnosť SHP Harmanec, a. s., so sídlom: Harmanec 976 03, IČO: 0 153 052 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 7/S (ďalej ako „Vyhlasovateľ“ alebo „Organizátor“).

Cieľ súťaže

 1. Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov.

 2. Cieľom a účelom súťaže je zvýšenie informovanosti spotrebiteľskej verejnosti a propagácia výrobkov z portfólia organizátora.

Predmet súťaže

 1. Predmetom súťaže je hľadanie darčekových poukážok v nominálnej hodnote 20 EUR a v nominálnej hodnote 5 EUR na nákup v ktorejkoľvek prevádzke siete predajní COOP Jednota supermarket a COOP Jednota Tempo supermarket na celom území Slovenskej republiky, ktoré budú podľa náhodného výberu ukryté v dutinkách kuchynských utierok Harmony XXL s motívom Winter, pričom súťažné produkty budú označené okrúhlou nálepkou s názvom súťaže.

Trvanie a miestna pôsobnosť súťaže

 1. Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky vo všetkých prevádzkach COOP Jednota supermarket a COOP Jednota Tempo supermarket odo dňa 29.10.2018 až do vypredania zásob.

 2. Darčekové poukážky možno uplatniť najneskôr do 31.12.2019, v ktorejkoľvek prevádzke obchodnej siete COOP Jednota.

Výhra

 1. V súťaži je možné získať celkovo 100 výhier.

 2. Výhrami v súťaži sú darčekové poukážky na nákup tovaru v prevádzkach obchodnej siete COOP Jednota na celom území Slovenskej republiky.

 3. Darčekové poukážky, ktoré možno v súťaži vyhrať, sú do súťaže zaradené v celkovom počte 100 kusov, pričom darčekové poukážky s nominálnou hodnotou 20 EUR sú do súťaže zaradené v počte 50 kusov a darčekové poukážky v nominálnej hodnote 5 EUR sú do súťaže zaradené v počte 50 kusov.

Pravidlá súťaže a súťažné podmienky

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá splní súťažné podmienky, pričom počet súťažiacich, ktorí sa môžu zapojiť do súťaže nie je obmedzený iným kritériom s výnimkou bodu 11. týchto pravidiel.

 2. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci Vyhlasovateľa, ako aj ich blízke osoby uvedené v § 116 Občianskeho zákonníka.

 3. V prípade, že výhercom sa stane osoba určená v bode 11. týchto pravidiel, táto je povinná bezodkladne výhru Vyhlasovateľovi vrátiť.

 4. Súťažiaci sa do súťaže zapojí nákupom súťažných produktov – kuchynských utierok Harmony XXL s motívom Winter, ktoré budú označené okrúhlou nálepkou s názvom súťaže.

 5. Čím viac produktov označených nálepkou s názvom súťaže súťažiaci nakúpi, tým väčšiu šancu na výhru v súťaži získava.

 6. V súťaži nie je určený maximálny limit na počet zakúpených súťažných produktov.

 7. Jeden výherca môže v súťaži vyhrať neobmedzený počet výhier tak, ako sú určené v bode 9. týchto pravidiel.

 8. V prípade, že cena nákupu bude nižšia ako nominálna hodnota uplatnenej poukážky, alikvotný rozdiel nie je možné výhercovi vrátiť.

 9. V prípade, že bude mať Vyhlasovateľ dôvodné podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé jednanie súťažiaceho, či inej osoby, ktorá súťažiacemu napomohla k výhre, alebo pokiaľ k takémuto jednaniu dôjde, bude výherca povinný takto získanú výhru bezodkladne Vyhlasovateľovi vrátiť.

 10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť charakter, ako aj počet výhier počas trvania súťaže.

 11. Na výhry nevzniká právny nárok.

 12. V zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) nemožno výhry vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.

 13. Výherca môže výhru postúpiť na inú osobu aj bez súhlasu Vyhlasovateľa.

 14. Vyhlasovateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou resp. výhrou v súťaži.

 15. Výhru nie je možné vymeniť za žiadne iné alternatívne plnenie, a to ani finančnú hotovosť rovnajúcu sa hodnote výhry.

 16. Vyhlasovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté neuplatnením, nevyzdvihnutím alebo neprijatím výhry.

 17. Nakoľko hodnota výhry z tejto súťaže neprevyšuje sumu 350 eur za výhru, pričom na súčet nominálnych hodnôt darčekových poukážok získaných v súťaži jedným súťažiteľom sa na daňové účely neprihliada v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. výhra z tejto súťaže je oslobodená od dane z príjmov fyzickej osoby.

 

Osobné údaje

 1. Súťažiaci ani výhercovia neposkytujú pri zapojení do súťaže, a to ani v prípade výhry Vyhlasovateľovi žiadne svoje osobné údaje z uvedeného dôvodu sa príslušné ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov nepoužijú.

Osobitné ustanovenia

 1. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia.

 2. Vyhlasovateľ si taktiež vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá.

 3. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže bude rozhodnutie Vyhlasovateľa záväzné.

 4. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami.

Všeobecné ustanovenia

 1. Zapojením sa do súťaže vyjadruje súťažiaci svoj výslovný súhlas riadiť sa oficiálnymi pravidlami súťaže.

 2. Ustanovenia pravidiel a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťaž predčasne ukončiť.

 4. Vyhlasovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté v priebehu súťaže.

 5. Pravidlá súťaže sú vyhlásené a schválené Vyhlasovateľom v Harmanci, dňa 18.10.2018 a tieto budú k dispozícií k nahliadnutiu na webovom sídle Vyhlasovateľa www.tvojeharmony.sk.

 

V Harmanci dňa 18.10.2018