Pravidlá súťaže VYHRAJ S HARMONY

Preambula

Súťaž „Vyhraj s Harmony“ sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a týmito oficiálnymi pravidlami súťaže (ďalej len „pravidlá“), ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a podmienky súťaže.

Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov a nie je hazardnou hrou.

Cieľom súťaže je reklama, propagácia a podpora kúpy a predaja produktov značky “Harmony“.

1. Usporiadateľ a organizátor súťaže

Usporiadateľom a organizátorom súťaže s názvom “Vyhraj s Harmony” (ďalej len „súťaž“) je: SHP Harmanec, a.s. , 976 03 Harmanec, SR, IČO: 00153052 (ďalej len „usporiadateľ“).

2. Trvanie súťaže 

Súťaž s názvom “Vyhraj s Harmony“ bude realizovaná v termíne od 4.8.2022 do 31.8.2022 (ďalej len ako “doba trvania súťaže“) na území Slovenskej republiky. 

3. Podmienky súťaže

Účasť v súťaži je možná len za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných týmito pravidlami súťaže.

Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá sa zapojí do súťaže. Fyzická osoba sa môže zapojiť do súťaže prostredníctvom zaslania pokladničného dokladu obsahujúceho potvrdenie o zakúpení dvoch produktu značky Harmony na adresu usporiadateľa uvedenú v bode 1 týchto pravidiel súťaže. Pokladničný doklad môže pochádzať z akejkoľvek predajne COOP Jednoty na území Slovenskej republiky, pričom z tohto pokladničného dokladu musí byť zrejmé, že bol zakúpený produkt značky Harmony v dobe trvania súťaže. Do súťaže môže súťažiaci zaslať pokladničný doklad s doručením do 14.9.2022. Staršie pokladničné doklady sa neakceptujú a neprihliada sa na ne. Pokladničný doklad je možné prihlásiť do súťaže iba raz. Na zaslanom pokladničnom doklade je potrebné zo zadnej strany uviesť identifikačné údaje súťažiaceho v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresu a kontaktné údaje (e-mail a telefónne číslo) súťažiaceho. V prípade, že sa z dôvodu chybne uvedených identifikačných údajov súťažiaceho nebude možné s týmto súťažiacim ako výhercom spojiť, zaniká jeho nárok na výhru a táto výhra pripadá náhradnému výhercovi. 

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa tejto osobe neodovzdá a spôsobom uvedeným v bode 8. týchto pravidiel súťaže bude ustanovený náhradný výherca.

4. Výhry v súťaži 

Účastník súťaže, ktorý splní podmienky súťaže podľa bodu 3. týchto pravidiel, bude zaradený do výberu výhercov o nákupné poukážky COOP Jednota.
50 x 50 € nákupné poukážky COOP Jednota
5 x 100 € nákupné poukážky COOP Jednota

Výhra je určená len na osobné účely. 

5. Spôsob výberu výhercov 

Usporiadateľ náhodným výberom vyžrebuje z účastníkov súťaže 55 výhercov po ukončení súťaže (t.j. po 31.8.2022). Žrebovanie bude prebiehať bez prítomnosti verejnosti so zachovaním princípu náhodného výberu. Žrebovanie prebehne 14.9.2022.

6. Oznámenie o výhre a distribúcia výhry výhercom

Výhercovi bude poštou zaslaná výhra. Zoznam výhercov (kódovaný) uverejníme na stránke www.tvojeharmony.sk a www.coop.sk. Výherca nie je povinný výhru prijať. Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou. Usporiadateľ (organizátor) nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom za účelom doručenia výhry a ani za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol usporiadateľ (organizátor) riadne upovedomený, za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry, či jej nedoručenie po lehote stanovenej v pravidlách súťaže z dôvodov spočívajúcich na strane Slovenskej pošty, či iného poštového dopravcu – kuriéra. Reklamácie sa na výhry nevzťahujú, pokiaľ v jednotlivom prípade nie je dohodnuté inak.

Výhercom bude výhra odoslaná do 31.10.2022.

7. Poskytnutie osobných údajov súťažiacimi a spracovanie osobných údajov súťažiacich  

Každý účastník súťaže dobrovoľne udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k použitiu a uchovávaniu svojich osobných údajov. Osobné údaje súťažiacich (v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo) budú použité a uchovávané primeraným spôsobom a to výlučne za účelom prevádzkovania súťaže (realizácia súťaže, vrátane vyhlásenia víťazov a odovzdania a prevzatia výhry) a to na nevyhnutnú dobu (t.j. po dobu trvania súťaže a teda najneskôr do odovzdania a prevzatia výhry výhercami). Osobné údaje súťažiacich spracúva a uchováva prevádzkovateľ (usporiadateľ / organizátor), prípadne prevádzkovateľom určený sprostredkovateľ. Súhlas súťažiaceho so spracovaním a uchovávaním jeho osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla usporiadateľa. Súťažiaci má práva podľa §§ 19 – 30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že usporiadateľ (organizátor) v rozsahu a podmienok dohodnutých s usporiadateľom je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým usporiadateľ osobné údaje v súlade s jeho určením poskytne. Výhry neprevzaté výhercom prepadajú v prospech usporiadateľa súťaže (organizátora).

8. Predčasné ukončenie súťaže 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. O prerušení alebo ukončení súťaže usporiadateľ bez zbytočného odkladu upovedomí verejnosť na svojej webovej stránke.

9. Dane

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

 

Výhercovia  100€ poukážok

 

Inicály  Mesto
MO  Jablonica
LŠ  Terchová
JŠ  Uhrovec
KN  Tonkovce
IP  Turá

 

Výhercovia  50€ poukážok

 

KG  Šahy
JP  Plevník
PZ  Kalná nad Hronom
AL  Veľká Tŕňa
TK   Stará Ľubovňa
JS  Vranov nad Topľou
MK  Zavar
PG  Štiavnik
ES  Veľký Kýr
ŽL  Rimavská Sobota
ZK  Nitra
HG  Stankovany
MK  Nitra
DK  Važec
VS  Pastovce
MJ  Královský Chlmec
MS   Liptovský Hrádok
ZCH  Papradno
MK  Handlová
LH  Moravský sv. Ján
JŠ  Rajec
MS  Palárikovo
AN  Snina
LV  Kráľova nad Váhom
AP  Gbelce
PN  Žiar nad Hronom
HH  Utekáč okr. Poltár
MK  Banská Bystrica
DH  Jasová
JB  Žirany
PS Štúrovo
GK  Stará Ľubovňa
JCH  Trenčín
JK  Banská Bystrica
MD  VELKY BLH.
MN  Senec
LH   Veľký Krtíš
MP  Žilina
FP  Nové Zámky
JP  Trnava
MM  Ludrová okr. Ružomberok
VC Ružomberok
MB  Banská Štiavnica
ZP Kalná nad Hronom
MH  Ochodnica
MV  Nové mesto n. Váhom
ZK  Banská Bystrica
HK  Pozba
NB  Imeľ
ET  Horné Turovce okr. Levice