Pravidlá súťaže „VYHRAJTE S HARMONY“

 

Preambula

Súťaž „VYHRAJTE S HARMONY“ sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a týmito oficiálnymi pravidlami súťaže (ďalej len „pravidlá), ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a podmienky súťaže.

Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov a nie je hazardnou hrou.

Cieľom súťaže je reklama, propagácia a podpora kúpy a predaja výrobkov papierovej hygieny značky HARMONY.

1. Usporiadateľ a organizátor súťaže

Usporiadateľom a organizátorom súťaže s názvom „VYHRAJTE S HARMONY“ (ďalej len „súťaž“ alebo „akcia) je: SHP Harmanec, a.s. , 976 03 Harmanec, SR, IČO: 00153052 (ďalej len „usporiadateľ).

Pričom technický zabezpečovateľ: A SMS s.r.o Šuleková 70, 811 03 Bratislava, zabezpečuje SMS systém (ďalej len ,,technický správca”)

2. Trvanie súťaže 

Súťaž s názvom „VYHRAJTE S HARMONY“ bude realizovaná v termíne od 13.6.2024 do 24.07.2024 (ďalej len ako doba trvania súťaže) v predajniach COOP Jednota na území Slovenskej republiky.

 

3. Podmienky súťaže

Účasť v súťaži je možná len za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných týmito pravidlami súťaže.

Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiacialebo „účastník súťaže), ktorá sa zapojí do súťaže. Fyzická osoba sa môže zapojiť do súťaže prostredníctvom zaslania pokladničného dokladu, vytlačeného elektronického pokladničného dokladu (ďalej len „vytlačený e-doklad), obsahujúceho potvrdenie o zakúpení minimálne dvoch výrobkov papierovej hygieny značky HARMONY, na adresu usporiadateľa SHP Harmanec, a.s. , 976 03 Harmanec, SR alebo zaslaním SMS na číslo v tvare

HARMONY (medzera) DÁTUMNÁKUPU (medzera) ČASNÁKUPU

na telefónne číslo 0902020292. Z každého telefónneho čísla možno zaslať maximálne 5  SMS denne.  Spätná SMS nie je spoplatnená.

3.1. Pravidlá súťaže pri zapojení sa cez SMS

Príklad účtenky:

Príklad súťažnej SMS: HARMONY 1804 1615

Dátum odoslania SMS musí byť zhodný alebo nasledovať po dátume súťažného nákupu, čas odoslania SMS musí nasledovať až po čase súťažného nákupu. Usporiadateľ si podmieňuje odovzdanie výhry predložením všetkých dokladov nákupu s údajmi zodpovedajúcimi údajom uvedeným vo všetkých súťažných SMS zaslaných z telefónneho čísla výhercu. Spotrebiteľ, resp. súťažiaci je povinný uschovať si všetky doklady o nákupoch počas celého obdobia trvania súťaže. Predloženie dokladov môže usporiadateľ vyžadovať aj po skončení súťaže.

Každý súťažiaci po odoslaní súťažnej SMS správy dostane potvrdzujúcu SMS, v ktorej bude informovaný o tom, že bol zaradený do súťaže, prípadne, že bola SMS správa zaslaná v nesprávnom tvare. Súťažiaci je zaradený do súťaže okamihom doručenia potvrdzujúcej SMS od technického správcu súťaže (avšak spätne k dátumu a času, v ktorom bola jeho súťažná SMS doručená technickému správcovi)(ďalej len „súťažná registrácia).

 

3.2. Pravidlá súťaže pre pokladničný doklad a vytlačený e-doklad

Pokladničný doklad alebo vytlačený e-doklad môže pochádzať z akejkoľvek predajne COOP Jednoty na území Slovenskej republiky – zoznam predajní: https://www.coop.sk/sk/mapa-predajni, pričom z tohto pokladničného dokladu alebo vytlačeného e-dokladu musí byť zrejmé, že boli zakúpené aspoň dva výrobky papierovej hygieny značky HARMONY v dobe trvania súťaže. Pokladničný doklad alebo vytlačený e-doklad je možné prihlásiť do súťaže iba raz (Tj. 1x pokladničný blok = 1 x SMS).  Na zaslanom pokladničnom doklade alebo vytlačenom e-doklade je potrebné zo zadnej strany uviesť identifikačné údaje súťažiaceho v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresu a kontaktné údaje (e-mail a telefónne číslo) súťažiaceho. Vytlačený e-doklad je možné zaradiť do súťaže iba jeden krát. Duplicitne vytlačené a zaslané e-doklady budú vyradené z losovania. Do súťaže môže súťažiaci zaslať pokladničný doklad alebo vytlačený e-doklad s doručením do 30.07.2024. Staršie pokladničné doklady alebo vytlačené e-doklady sa neakceptujú a neprihliada sa na ne.  Na zaslanom pokladničnom doklade alebo vytlačenom e-doklade je potrebné zo zadnej strany uviesť identifikačné údaje súťažiaceho v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresu a kontaktné údaje (e-mail a telefónne číslo) súťažiaceho. V prípade, že sa z dôvodu chybne uvedených identifikačných údajov súťažiaceho nebude možné s týmto súťažiacim ako výhercom spojiť, zaniká jeho nárok na výhru a táto výhra pripadá náhradnému výhercovi.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa tejto osobe neodovzdá.

 

4. Výhry v súťaži

Účastník súťaže, ktorý splní podmienky súťaže podľa bodu 3. týchto pravidiel, bude zaradený do výberu výhercov o nákupné poukážky COOP Jednota.

       60 x   50 nákupné poukážky COOP Jednota

       10 x 100 nákupné poukážky COOP Jednota

         5 x 200 nákupné poukážky COOP Jednota

Výhra je určená len na osobné účely.

 

5. Spôsob výberu výhercov

Usporiadateľ náhodným výberom vyžrebuje z účastníkov súťaže 75 výhercov po ukončení súťaže (24.7.2024) a doručením listových zásielok (do 30.07.2024). Žrebovanie bude prebiehať bez prítomnosti verejnosti so zachovaním princípu náhodného výberu. Žrebovanie prebehne 31.7.2024.

 

6. Oznámenie o výhre a distribúcia výhry výhercom

Výhercovi bude poštou zaslaná výhra. Zoznam výhercov (kódovaný) uverejníme na stránke https://www.tvojeharmony.sk/vyhraj/ Výherca nie je povinný výhru prijať. Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou. Usporiadateľ nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom za účelom doručenia výhry a ani za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol usporiadateľ riadne upovedomený, za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry, či jej nedoručenie po lehote stanovenej v pravidlách súťaže z dôvodov spočívajúcich na strane Slovenskej pošty, či iného poštového dopravcu – kuriéra. Reklamácie sa na výhry nevzťahujú, pokiaľ v jednotlivom prípade nie je dohodnuté inak.

Výhercom bude výhra odoslaná do 31.08.2024.

 

7. Poskytnutie osobných údajov súťažiacimi a spracovanie osobných údajov súťažiacich 

Každý účastník súťaže dobrovoľne udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k použitiu a uchovávaniu svojich osobných údajov. Osobné údaje súťažiacich (v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo) budú použité a uchovávané primeraným spôsobom a to výlučne za účelom prevádzkovania súťaže (realizácia súťaže, vrátane vyhlásenia víťazov a odovzdania a prevzatia výhry) a to na nevyhnutnú dobu (t.j. po dobu trvania súťaže a teda najneskôr do odovzdania a prevzatia výhry výhercami). Osobné údaje súťažiacich spracúva a uchováva prevádzkovateľ (usporiadateľ), prípadne prevádzkovateľom určený sprostredkovateľ. Súhlas súťažiaceho so spracovaním a uchovávaním jeho osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla usporiadateľa. Súťažiacemu ako dotknutej osobe vyplývajú z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR)  viaceré práva, t. j. právo na prístup kosobným údajom (právo požadovať potvrdenie otom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa súťažiaceho týkajú aak áno, tak právo získať prístup ktýmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie oich spracúvaní), právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov (právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa súťažiaceho týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov), právo na vymazanie osobných údajov (právo požadovať bezodkladné vymazanie osobných údajov vprípade, ak sú naplnené dôvody v zmysle čl. 17 GDPR), právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (právo, aby sme obmedzili spracúvanie údajov t.j. údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali, ak sú naplnené dôvody v zmysle čl. 18 GDPR), právo na prenosnosť osobných údajov (právo získať osobné údaje, ktoré sa súťažiaceho týkajú aktoré v rámci súťaže poskytol, a to v štruktúrovanom, bežne používanom astrojovo čitateľnom formáte aprávo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi), avšak iba za predpokladu, že je to technicky možné), právo podať sťažnosť dozornému orgánu (ak má súťažiaci za to, že došlo kporušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní jeho osobných údajov alebo kporušeniu nariadenia GDPR, môže podať návrh na začatie konania oochrane osobných údajov, ato Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky). Tieto práva si môže súťažiaci kedykoľvek uplatniť písomnou formou na adrese sídla usporiadateľa.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné anie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, vdôsledku čoho ich neposkytnutie nemá pre súťažiaceho žiadne negatívne následky, s výnimkou nemožnosti jeho zaradenia do súťaže. Osobné údaje usporiadateľ chráni, pričom tieto nesprístupňuje, s výnimkou príjemcov, ktorými sú poskytovatelia poštových služieb pre doručenie výhry, či jeho zazmluvnení poskytovatelia cloudových, účtovných a IT služieb.

Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že usporiadateľ v rozsahu a podmienok dohodnutých s usporiadateľom je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým usporiadateľ osobné údaje v súlade s jeho určením poskytne. Výhry neprevzaté výhercom prepadajú v prospech usporiadateľa súťaže.

8. Ďalšie podmienky súťaže

Viacnásobná účasť je možná, ale vždy iba s novým nákupom (t. j. pri ďalšom nákupe aspoň 2 výrobkov Harmony na novom samostatnom pokladničnom doklade alebo vytlačenom e-doklade) a zakaždým pri riadnom splnení podmienok účasti. Nákup väčšieho počtu výrobkov papierovej hygieny značky Harmony v rámci jedného nákupu neoprávňuje súťažiace na opakovanú, viacnásobnú registráciu rovnakého pokladničného dokladu alebo vytlačeného e-dokladu alebo registráciu formou SMS.

Mobilné telefónne číslo, z ktorého súťažiaci zaslal súťažnú SMS sa zo strany usporiadateľa považuje za mobilné telefónne číslo súťažiaceho. Do súťaže sa môže každý jednotlivý súťažiaci zapojiť iba s jedným konkrétnym telefónnym číslom. Ak usporiadateľ alebo technický správca zistí opak, bude takýto účastník súťaže zo súťaže bez náhrady vylúčený.

Účastníci súťaže sa zúčastňujú súťaže s vedomím, že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné, či akékoľvek iné plnenie. Usporiadateľ týmto nie je voči účastníkom súťaže inak zaviazaný a účastníci súťaže nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa, než sú uvedené v týchto pravidlách.

Usporiadateľa súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier, tak, aby sa mohli výhercom odovzdať v súlade s týmito pravidlami, a to najmä v prípade, že výhry nebudú poskytnuté treťou osobou.

 Neprevzaté výhry prepadajú v prospech usporiadateľa. Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby, fyzické osoby v rámci svojho podnikania, zamestnanci (alebo osoby v pomere obdobnom zamestnaneckému) usporiadateľa, technického správcu, partnera a všetkých spolupracujúcich agentúr, spoločností a osoby im blízke v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby s doručovacou adresou a trvalým pobytom v Slovenskej republike. Pri nákupe na účet inej fyzickej osoby sa možno zúčastniť len s jej písomným súhlasom.

 Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie SMS do SMS centra, uvedenie nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti so súťažou (spôsobené buď ľudským faktorom alebo technickou chybou), za akékoľvek technické či telekomunikačné problémy či poruchy, ktoré vznikli v priebehu súťaže, rýchlosť technického pripojenia či iné prípadné nedostatky vzniknuté v súvislosti so súťažou či v súvislosti so sieťami elektronických komunikácií mobilných operátorov alebo ich dostupnosťou pre účastníkov súťaže. Do súťaže sa budú prijímať iba SMS zaslané z identifikovateľných mobilných telefonických čísiel (MSISDN) prostredníctvom sietí mobilných operátorov. SMS zaslané cez akékoľvek internetové SMS brány, SMS správy z pevných telefónnych liniek či cez iné aplikačné rozhrania sa nebudú prijímať. SMS nespĺňajúce podmienky formátu uvedené pre každý jednotlivý prípad v týchto pravidlách, popr. zaslané iným spôsobom v rozpore s pravidlami súťaže, sa budú považovať za neplatné a nebude sa na tieto prihliadať.

 O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či

jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá počas celého obdobia jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási na https://www.tvojeharmony.sk/vyhraj/, kde sú tiež k dispozícii platné a úplné pravidlá.

 Usporiadateľ alebo technický správca je oprávnený so súhlasom usporiadateľa kontrolovať všetky podmienky účasti na súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť. Prípadné námietky voči priebehu súťaže možno usporiadateľovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách počas trvania súťaže a do 20 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr sa nebudú brať do úvahy. Rozhodnutie usporiadateľa o námietke je konečné

Účastník súťaže bude vylúčený, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť, v prípade, že usporiadateľ alebo technický správca zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorým dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

 V prípade, že usporiadateľ alebo technický správca zistí preukázateľné konanie účastníka porušujúce tieto pravidlá, súhlasí účastník nad rámec vyššie uvedeného základného súhlasu s tým, že usporiadateľ bude oprávnený uložiť vo svojej databáze samotné telefónne číslo použité na porušenie pravidiel, a to na obdobie priebehu tejto súťaže, a bude oprávnený neumožniť použitie tohto telefónneho čísla pre ďalšiu účasť na tejto a ďalších spotrebiteľských akciách toho istého usporiadateľa.

 

9. Predčasné ukončenie súťaže

Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. O prerušení alebo ukončení súťaže usporiadateľ bez zbytočného odkladu upovedomí verejnosť na svojej webovej stránke.

 

10. Dane

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.