Zvýšenie množstva spracovaného odpadového papiera v SHP Harmanec, a.s.

loga-projekt-spolufinancovany-eu-shp-harmony

Hlavný cieľ projektu:
Zámerom projektu je modernizácia technológie prípravy látky na výrobu papiera zo zberového papiera. Niektoré časti technológie budú vymenené, iné budú do technológie doplnené. Jedná sa o rozvlákňovací bubon, tlakový a vírivé triediče spolu s riadiacim systémom. Realizáciou týchto aktivít sa umožní zvýšenie množstva spracovaného zberového papiera. Inštaláciou novej technológie dôjde ku zníženiu energetickej náročnosti výroby, minimalizácii vzniknutých odpadov z podielu nerecyklovateľných komponentov prítomných v zberovom papieri a zníženiu spotreby vody potrebnej na výrobu papiera. Uskutočnením projektu získame spoľahlivejšiu prevádzku a s tým spojené zníženie nákladov na údržbu zariadení.

Dátum začatia realizácie projektu: 05/2019 
Dátum ukončenia realizácie projektu: 06/2020 

Nenávratný finančný príspevok: 671 840,05 EUR

Druh projektu: dopytovo orientovaný
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.